top of page

Inkqubo yaBabhali bezoBuchwephesha yaBasebenzi beCyber Security

Le khosi iya kushwankathela indlela obhala ngayo kunye nokunxibelelana ngayo neengcebiso zobugcisa kunye nezingezizo ezobuchwephesha kunye neengxelo kwifomathi esebenzayo kunye nemfutshane enika ingcaciso kubaphulaphuli abohlukeneyo.

Ngubani ofanele ukwenza ikhosi?

Abaphulaphuli bale khosi ngabasebenzi bakho kunye nabaphathi abajongene nokuyila ulwazi lokukhupha ngaphakathi okanye ngaphandle kumbutho wakho.

Yintoni oza kuyifunda

Siza kukunceda uqonde indlela yokuchonga ulwazi abafundi bakho abaya kulifumana lufundisa kwaye linike ukucaca kumyalezo wakho ngokugubungela ezi zihloko zilandelayo;

  • Ukuchonga nokuqonda abantu ekujoliswe kubo

  • Ukukhetha iifomathi ezifanelekileyo zokunika ingxelo, kubandakanya nokukhutshwa kweendaba

  • Ungayibhala njani ingcebiso, ekufuneka ibandakanyiwe, egqiba iziqulatho ezichanekileyo

  • Ukuchonga kunye nokugcina indawo enye yokugcina izinto

  • Indlela yokuziphatha yababhali bezobugcisa

  • Ukuqonda kunye nokugcina iimfuno zabucala

  • Iingcebiso kunye neenkqubo zokukhutshwa kwengxelo

  • Iingcebiso kunye neengxelo ngeendlela zokugcina izindlu

bottom of page